ร้านบุญมายินดีให้บริการจัดส่งฟรี พวงหรีดพัดลม พวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์ และพวงหรีดหนังสือ ไปยังวัดมกุฏกษัตริยาราม

Last updated: 11 ต.ค. 2562  |  1714 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ร้านบุญมายินดีให้บริการจัดส่งฟรี พวงหรีดพัดลม พวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์ และพวงหรีดหนังสือ ไปยังวัดมกุฏกษัตริยาราม

เผยแผ่พระพุทธศาสนา ปลูกฝังศีลธรรมให้เยาวชน

วัดมกุฏกษัตริยาราม นอกจากจะเป็นศาสนสถานสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ด้วย สถาปัตยกรรมอันงดงามและทรงคุณค่าแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางพัฒนาจิตใจของคนในชุมชนอีกด้วย จึงนับได้ว่าวัดแห่งนี้คือ “มรดกทางธรรม” ที่รัชกาลที่ 4 พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

สำหรับผู้ที่สนใจพวงหรีดทางเลือก ร้านบุญมายินดีให้บริการจัดส่งฟรี พวงหรีดพัดลม พวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์ และพวงหรีดหนังสือ มายังวัดมกุฏกษัตริยารามแห่งนี้

 

ประวัติวัดมกุฏกษัตริยาราม

วัดมกุฏกษัตริยาราม มีชื่อเต็มว่า วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า  เจ้าอยู่หัวตั้งพระราชหฤทัยให้วัดนี้เป็นวัดส่วนพระองค์ จึงพระราชทานชื่อว่า มกุฏกษัตริยาราม แปลว่าพระอารามของกษัตริย์ที่มีพระนามว่า “มงกุฎ” (พระนามเดิมของรัชกาลที่ 4 คือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎฯ) เพื่อเคียงคู่กับวัดโสมนัสวิหารซึ่งเป็นวัดที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระอัครมเหสีพระองค์แรกของพระองค์ 

ต่อมาได้มีการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดมกุฏกษัตริยารามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาคุณที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระบวรพุทธศาสนาและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี และเพื่อดำรงพระอารามให้อยู่ในสภาพมั่นคง สวยงาม และเป็นมรดกของชาติสืบต่อไป “สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” จึงได้ดำเนินโครงการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานวัดมกุฏกษัตริยาราม ซึ่งไม่เพียงแต่การบูรณะพระอารามเท่านั้น ยังได้ปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณโดยรอบวัดมกุฏกษัตริยาราม ทั้งภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์ภายในเขตพุทธาวาสให้ใกล้เคียง ลักษณะเดิมมากที่สุดเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสมกับเป็นโบราณ สถานทางศาสนาที่สำคัญและเป็นแหล่งการเรียนรู้และท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ น่าสนใจของชาวไทยและชาวต่างประเทศ
                                                 


“พระวิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม” ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ได้รับพระราชทาน “รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๑ ประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมถึงได้รับ “รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีระดับประเทศ” ประเภทศาสนสถาน ประจำปี ๒๕๕๔ อีกด้วย และด้วยเจตนารมณ์ที่ดีของ “สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” ในการมุ่งมั่นทำประโยชน์ด้านกิจการพระพุทธศาสนาโดยการร่วมบูรณปฏิสังขรณ์ โบราณสถานวัดมกุฏกษัตริยารามจนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทั้ง ๒ รางวัลนี้ “สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” จะยังคงร่วมสืบสานการอนุรักษ์พุทธศาสนสถานที่เปี่ยมด้วยคุณค่าให้คงอยู่เป็น มรดกทางวัฒนธรรมให้อนุชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจสืบไป


กิจกรรมปลูกฝังศีลธรรมให้เยาวชน

พระครูวิมลสุตวัฒน์ (ณรงค์ ชยาลังกาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม กล่าวว่า วัดมกุฏกษัตริยาราม เริ่มจัดโครงการเผยแผ่ธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นหลัก เนื่องจากชุมชนใกล้เคียงเป็นชุมชนแออัด เด็กและเยาวชนบางคนประสบปัญหาครอบครัวหรือพัวพันกับยาเสพติด จึงต้องการดึงเยาวชนเข้าวัดเพื่อจะได้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ วัดจึงร่วมมือกับโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดกิจกรรมปลูกฝังศีลธรรมให้เยาวชน“กิจกรรมที่จัดเป็นประจำมี 3 กิจกรรม” 

1. การนำนักเรียนมาสวดมนต์ ทำวัตรเย็น พูดคุยและฟังธรรมจากพระอาจารย์

2. การจัดค่ายพุทธบุตร ปฏิบัติธรรม 3 วัน 2 คืน

3. การให้พระสงฆ์เข้าไปสอนนักเรียนในวิชาธรรมศึกษา 1 สัปดาห์ต่อ 1 คาบ ต่อ 1 ห้องเรียน 

โดยทั้ง 3 กิจกรรมนี้เน้นการสร้างความคุ้นเคยกับเยาวชน เพื่อให้พวกเขาเปิดใจบอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่เขาเผชิญ เพราะเด็กที่อยู่ในกลุ่มส่วนใหญ่ต้องการคนเข้าใจ ฉะนั้นเราก็ต้องเปิดใจรับฟังเขาก่อน และสุดท้ายเขาก็จะเปิดใจรับฟังเราเช่นกัน เมื่อต่างคนต่างเปิดใจแล้ว เราจึงสอดแทรกหลักธรรมเข้าไปปลูกฝังศีลธรรมให้พวกเขา

โดยการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ นอกจากจะได้เยาวชนที่ดีกลับคืนสู่สังคมแล้ว เรายังได้ศาสนทายาทเพิ่มเติม เพราะทางวัดเน้นให้พระหนุ่ม เณรน้อย เป็นผู้คิดและจัดกิจกรรมเท่ากับว่าได้ฝึกฝนไปในตัว                   

“จากการที่วัดจัดโครงการเผยแผ่ทั้งหมดก็หวังแค่ให้เยาวชนได้รับสิ่งดี ๆ และมีความสุข แค่ได้เห็นรอยยิ้มของเด็ก เด็กดี มีศีลธรรมเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว”

เวลาทำการ
เปิดทุกวัน เวลา 08:30 - 18:30 น.

ทำวัตรเช้า เวลา 08:30 - 09:00 น. / ทำวัตรเย็น เวลา 18:00 - 18:30 น.

เบอร์โทรติดต่อ  02 281 2089

ที่อยู่

330 ถ.กรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รถประจำทาง ไปวัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร

รถบัส รถไฟฟ้าใต้ดิน สายรถและเส้นทางเหล่านี้มีจุดจอดใกล้เคียง

- รถบัส: 12, 12 (ปอ.) (AC), 509 (ปอ.) (AC), 53, 56

- รถไฟฟ้าใต้ดิน: สายสุขุมวิท SUKHUMVIT LINE

- รถไฟฟ้าบีทีเอส: สายสีลม SILOM LINE


แผนที่

 By : www.boonmaa.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้